Regulamin sprzedaży internetowej przez Galena

Nowy Regulamin Sprzedaży internetowej z dnia 24.08.2023r. obowiązujący od 24.09.2023r.

Regulamin Sprzedaży internetowej z dnia 16.05.2023r. obowiązujący od 16.06.2023r.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług (zwanych dalej Produktami) oferowanych przez spółkę Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 34A/U01, 01-230 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133373, posiadająca numer NIP 6312283637, REGON 276637953 (zwaną dalej Sprzedawcą) poprzez stronę internetową www.dogadania.pl oraz www.izzinakarte.pl (zwane dalej Stronami www).
 2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby:ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa, telefonicznie pod numerem: 22 113 11 00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@dogadania.pl lub bok@izzinakarte.pl
 3. Informacja o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę zawarta na Stronach www stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
   
 4. Umowy sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Stron www są umowami zawieranymi na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 

§2.

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (zwane dalej Nabywcą).
   
 2. Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący zakupu Produktów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową zwany jest dalej Konsumentem.

 

§3.

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty oferowane przez Sprzedawcę na Stronach www.
   
 2. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych na Stronach www wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   
 3. Do ceny Produktu wskazanej na Stronach www należy doliczyć koszt dostawy Produktu, którego wysokość zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy.
   
 4. Sprzedawca wskazuje łączną cenę Produktu, uwzględniającą koszt dostawy Produktu, po dokonaniu przez Nabywcę wyboru sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo bieżących zmian cen Produktów prezentowanych na stronie www, wprowadzenia nowych Produktów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian zgodnie z postanowieniami warunków tych akcji. Zmiany cen, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą zamówień, których złożenie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę przed wejściem niniejszych zmian w życie.

 

§4.

Składanie zamówień

 1. Zakup produktów oferowanych na Stronach www następuje za pośrednictwem interaktywnego formularza (zwanego dalej Formularzem).
   
 2. Poprawne uzupełnienie wszystkich pól Formularza oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
   
 3. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych Produktów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie złożenia zamówienia na Stronach www.
   
 4. Chwilą zawarcia umowy w przedmiocie sprzedaży Produktów objętych zamówieniem jest potwierdzenie złożenia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na stronie internetowej.

 

§5.

Formy płatności

 1. Płatność łącznej ceny Produktu następuje kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem serwisów www.payu.pl lub www.paypal.com (zwanych dalej Operatorami płatności).
   
 2. Płatność łącznej ceny Produktu powinna nastąpić niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.
   
 3. Za chwilę otrzymania płatności przez Sprzedawcę uważa się chwilę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności przez Operatora płatności.

 

§6.

Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności łącznej ceny Produktu od Nabywcy.
   
 2. Wysyłka Produktu następuje na adres wskazany przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za podanie nieprawidłowych danych przez Nabywcę.
   
 3. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności.
   
 4. Termin dostawy Produktu zależny jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę. Sprzedawca wskazuje termin dostawy Produktu w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
   
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad i ponosi odpowiedzialność jeżeli zakupione Produkty obarczone są wadą fizyczną bądź prawną.

 

§7.

Dostawa produktu

 1. Z chwilą otrzymania przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy lub uzyskania statusu „Zakończona” ze strony operatora dla pozostałych transakcji, towar zostaje wysłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub listownie na wskazany adres korespondencyjny.

 

§8.

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, liczy się od dnia otrzymania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
   
 2. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinien skorzystać z następującego wzoru:
  1. data zawarcia umowy i/lub data odbioru Produktów,
    
  2. imię i nazwisko Nabywcy,
    
  3. adres korespondencyjny Nabywcy,
    
  4. datę odstąpienia od umowy,
    
  5. podpis Nabywcy.
    
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy,
    
  2. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
   po dostarczeniu,
    
  3. w których usługa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    
 4. Produkty należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże nie później niż w terminie 14 dni, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
   
 5. Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.
   
 6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Sprzedawca zwraca wszelkie otrzymane od Konsumenta płatności. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszoną wartość Produktów będącą wynikiem korzystania w nich w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia ich cech, charakteru i funkcjonowania. Nabywca ma ponadto obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wykonanie usługi, na wyraźne żądanie Konsumenta, rozpoczęto przed upływem terminu odstąpienia.
   
 7. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
   
 8. Płatności zwracane są Nabywcy przelewem na rachunek bankowy Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni od doręczenia Sprzedawcy odesłanego towaru.

 

§9.

Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży elektronicznie na adres: bok@dogadania.pl lub bok@izzinakarte.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt.
   
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
    
  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
    
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
    
  5. podpis
    
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na piśmie na adres Nabywcy lub elektronicznie na adres poczty e-mail Nabywcy, z którego zostało dokonane zgłoszenie, w zależności od tego w jaki sposób zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.
   
 6. Nabywca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   

§10.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”) jest Sprzedawca.
   
 2. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży startera IZZI za pośrednictwem formularza zakupu (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.
   
 3. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
   
 4. Dane Nabywcy nie będą przekazywane innym podmiotom, poza:
   
  1. wybranym przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
    
  2. podmiotem obsługującym płatności za pośrednictwem wybranego rodzaju dokonania płatności za zakup startera IZZI lub karty DoGadania.
    
 5. Dane Nabywcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
   
 6. Sprzedawca może uzyskać dodatkowe dane osobowe dotyczące Nabywcy od podmiotu obsługującego płatności za pośrednictwem wybranego rodzaju dokonania płatności za zakup. W tym przypadku Sprzedawca uzyska informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Nabywcy. Sprzedawca będzie przetwarzać uzyskane od podmiotu obsługującego płatności dane wyłącznie w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych, jakim jest weryfikacja i zaksięgowanie należności za dokonany zakup startera IZZI lub karty DoGadania, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o. Sprzedawca będzie przetwarzał uzyskane od podmiotu obsługującego płatności dane dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
   
 7. Nabywca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 8. Nabywca ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
   
 9. Podanie przez Nabywcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży startera IZZI lub karty DoGadania.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Do umów sprzedaży Produktów oferowanych na Stronach www stosuje się prawo polskie. Umowy zawierana są w języku polskim.
   
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na Stronach www przed datą ich wejścia w życie.