Regulamin usługi "Doładowanie z IZZI na DoGadania"

Regulamin Usługi telekomunikacyjnej „Doładowanie z IZZI na DoGadania”

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usługi telekomunikacyjnej „Doładowanie z IZZI na DoGadania” (dalej: Usługa), która jest świadczona przez Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133373, posiadająca numer NIP 6312283637, REGON 276637953, kapitał zakładowy 315.000,00 PLN opłacony w całości (dalej: Galena) na rzecz Abonentów.
 2. Usługa stanowi usługę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).
 3. Abonentem jest osoba posiadająca konto w sieci IZZI lub kartę DoGadania.
 4. Usługa obowiązuje od dnia 03.04.2020 r. do dnia odwołania przez Galena, o czym Galena poinformuje na swoich stronach internetowych www.izzinakarte.pl oraz www.dogadania.pl z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
 5. O ewentualnych zmianach w zakresie Usługi, w tym w szczególności o zaprzestaniu jej świadczenia, Galena poinformuje za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie www.dogadania.pl i na stronie www.izzinakarte.pl.

 

§ 2

Opis Usługi

 1. Usługa obejmuje Abonentów, którzy posiadają kartę w sieci komórkowej IZZI na kartę i zlecą przelew środków z konta IZZI na konto karty DoGadania na kwotę minimum 1 zł.
 2. W ramach Usługi każdy Abonent, który posiada konto w sieci IZZI na kartę może zasilić konto dowolnej karty telefonicznej DoGadania.
 3. Usługa uruchamiana jest z chwilą zlecenia przez Abonenta przelewu środków z konta IZZI na konto karty DoGadania.
 4. Abonent w sieci IZZI na kartę może dokonać zlecenia przelewu środków zgromadzonych na koncie IZZI na kartę na konto karty DoGadania poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta i wydanie dyspozycji:
 1. w systemie automatycznych przelewów IZZI na kartę, który jest czynny całodobowo również w soboty, niedziele i święta. Dostępne kwoty przelewu środków z IZZI na kartę DoGadania to: dowolne kwoty w pełnych złotych od 1zł do maksymalnie 50zł (bez groszy),
 2. bezpośrednio u Konsultanta Biura Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 dostępne kwoty przelewu środków z IZZI na kartę DoGadania to: 5zł, 10zł 25zł, 50zł (nie są dopuszczalne inne kwoty przelewu).
 1. Aby zasilić konto karty DoGadania za pomocą IZZI na kartę należy:
 1. wykonać połączenie z telefonu z numeru w sieci IZZI na kartę na numer Biura Obsługi Klienta
  tj.: 799 555 223 lub *223,
 2. podać kwotę przelewu, na którą ma zostać zasilone konto karty DoGadania,
 3. posiadać na koncie IZZI kwotę minimalną równą zlecanemu przelewowi.
 4. podać numer seryjny karty DoGadania, której konto ma zostać zasilone.
 1. Abonent w sieci IZZI na kartę może dokonać zlecenia przelewu środków zgromadzonych na koncie IZZI na kartę
  na konto karty DoGadania wielokrotnie w ramach środków posiadanych na koncie IZZI na kartę.
 2. Po zleceniu przelewu środków z konta IZZI na konto karty DoGadania, kolejne zlecenie jest przyjmowane dopiero po wykonaniu poprzedniego.
 3. Zlecenie przyjmuje się za wykonane dopiero po zasileniu wskazanej karty DoGadania kwotą pobraną z konta IZZI na kartę.
 4. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na karcie IZZI, wystarczającej na realizację zlecenia - środki nie zostaną pobrane a usługa przelewu na kartę DoGadania nie zostanie wykonana.
 5. Abonent po zleceniu przelewu środków z konta IZZI na konto karty DoGadania otrzymuje powiadomienia wiadomością SMS na numer IZZI z którego została wydana dyspozycja. Powiadomienia dotyczą:
 1. Potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji - „Przyjęto dyspozycję przeniesienia kwoty xx z numeru IZZI 48xxxxxxxxx na kartę Dogadania numer xxxxxxxx”
 2. Potwierdzenia wykonania zlecenia - „Przelew wykonany. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Zespół IZZI i DoGadania.”
 3. Informacji o braku środków na wykonanie zlecenia - „Przelewu nie można było wykonać, prosimy o powtórną próbę lub kontakt z Infolinią IZZI *223”
 1. Środki w kwocie wskazanej przez Abonenta IZZI na kartę zgodnie z ust. 1 do 5 powyżej zostaną pobrane z konta karty  w sieci IZZI na kartę, z której wykonane jest zlecenie przelewu i zasilą konto wskazanej przez Abonenta karty DoGadania maksymalnie w ciągu 48 godzin roboczych od dnia przyjęcia dyspozycji zlecenia przelewu.
 2. Galena nie pobiera prowizji za dokonanie przelewu, o którym mowa w ust. 1 do 5.
 3. Podane numery Biura Obsługi Klienta: 799 555 223 i *223 są bezpłatne tylko dla połączeń wykonywanych z numeru IZZI na kartę.
 4. Galena zastrzega sobie możliwość dokonania zmian wysokości dostępnych kwot przelewu (ust.4 a i b), w tym w szczególności likwidacji wybranych kwot przelewu, lub też pobierania prowizji tytułem przyjmowanych dyspozycji, o czym poinformuje na stronach www.izzinakarte.pl oraz www.dogadania.pl.

 

§3

Procedura reklamacyjna

 1. Abonent może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy elektronicznie na adres: bok@dogadania.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy Galena wskazany w § 4 ust. 2.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Abonenta, datę zawarcia umowy czyli zakupu doładowania stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji - w tym określenie numeru karty IZZI lub/i karty DoGadania, której reklamacja dotyczy, wskazanie żądania Abonenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz podpis.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Galena zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Galena rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na piśmie na adres Abonenta lub elektronicznie na adres poczty e-mail Abonenta, z którego zostało dokonane zgłoszenie, w zależności od tego w jaki sposób zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.
 6. Abonent ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§ 4

 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Abonentów jest Galena sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 34A/U01,  01-230 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Usługi. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu skorzystania z Usługi.
 2. Z Galena można kontaktować się pod adresem: Galena Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 34A/U01,  01-230 Warszawa, jak również pod numerami telefonu Biura Obsługi Klienta 22 113 11 11, 799 555 223 lub *223 dostępnym od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej bok@izzinakarte.pl lub bok@dogadania.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Galena dotyczącego świadczenia usługi IZZI na kartę oraz usługi DoGadania, oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.izzinakarte.pl oraz www.dogadania.pl oraz w siedzibie Galena.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania.